Pastoraal team
In 2012 is er een pastoraal team opgericht dat zich richt op het bieden van extra benodigde zorg. Vaak denken mensen dat zij forse problemen moeten hebben als zij een hulpvraag neerleggen bij het pastoraal team. Voor ernstiger problemen bent u hartelijk welkom bij hen, maar ook met minder ernstige situaties kunt u terecht bij het pastoraal team. Vaak is het zelfs beter om tijdig hulp te vragen.
Gods doel met ons is dat wij leven in harmonie met Hem, met onszelf en onze naasten. Een belangrijk doel van pastoraat is dat wij groeien in onze relatie met God, met onszelf en onze medemens. Nu kunnen er allerlei blokkades zijn in ons leven die deze groei belemmeren, door welke reden dan ook veroorzaakt. Wij ervaren niet altijd een stabiel christenleven. Het is belangrijk om te onderzoeken welke blokkades er zijn in ons leven en wat wij hiermee doen, met als doel om weer in harmonie te kunnen leven.
Een paar eenvoudige vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn:

  • Leef ik in harmonie met God?
  • Leef ik in harmonie met mezelf? Zie ik mezelf als waardevol, door God geschapen en geliefd, en weet ik me geleid door de Heilige Geest die in mij woont?
  • Leef ik in harmonie met mijn naasten? Mijn vrouw/man, mijn kinderen, familie, buren, kennissen, mensen op mijn werk, gemeenteleden, enz.?

Als u deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, bent u waarschijnlijk een gelukkig mens. Als die harmonie in één of meerdere van deze gebieden ontbreekt, is het belangrijk te werken aan het brengen van harmonie in uw leven, zodat uw relatie met God, uzelf en uw naasten hersteld wordt. Het kan zijn dat u baat hebt bij enkele pastorale gesprekken. Pastoraal werkers willen u helpen met het opsporen van blokkades en het vinden van harmonie. Dit gebeurt door middel van gesprekken en gebed.
Binnen de gemeente kennen wij een aantal vormen van pastoraat zoals: Kinder- en Jeugdpastoraat, Huwelijkspastoraat, Hulp bij ziekte, Zorg en aandacht bij het ouder worden (Ouderenpastoraat), Hulp bij overlijden van een geliefde of een ander verlies (Rouwverwerking), Bevrijdingspastoraat, enz. Er zijn pastoraal werkers die zich hebben gespecialiseerd in een bepaalde vorm van pastoraat, bovendien hebben alle pastoraal werkers zich geschoold of gaan zich scholen met betrekking tot pastoraat. Bij de pastorale hulpverlening geeft de hulpvrager zijn/haar vertrouwen aan de pastoraal werker. Dit geeft de pastoraal werker extra verantwoordelijkheid ten aanzien van geheimhouding. In dit kader hebben alle pastoraal werkers een verklaring inzake geheimhouding ondertekend.

Zr. Hanny Valkenburg (0318-527961, pastoraat@regenboognoord.nl) coördineert het pastoraat. Met vragen kunt u bij haar terecht, eventueel via een oudste, kringleider, jeugdleider of coördinator kinderwerk. Met de coördinator pastoraat wordt overwogen welke pastoraal werker het beste kan ingaan op de hulpvraag. Dit gebeurt in overleg met degene die om hulp vraagt.